Obchodní podmínky

OBCHOD TACTICOOL.cz provozuje:

Jaroslav Macošek, se sídlem: Tyršova 47 Nový Jáchymov 26703 obchod@tacticool.cz, 724 228 588 (dále jen „prodávající“), vydává s účinností od 1. 1. 2021 tyto obchodní podmínky pro nákup zboží nebo služeb ve svém internetovém obchodu (eshopu) (dále jen „obchodní podmínky“):

Dne 1.1.2021 přechází E- shop z provozovatele 1.Branná s.r.o. na provozovatele Jaroslav Macošek. Veškeré závazky vůči zákazníkům přejímá nový provozovatel.
 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“) při nákupu zboží v internetovém obchodu (eshopu) prodávajícího.
 2. Základní charakteristika nabízeného zboží je uvedena u konkrétního zboží.
 3. Kupující odesláním objednávky prohlašuje a ujišťuje prodávajícího, že
  a) je oprávněn smlouvu na nákup zboží uzavřít,
  b) veškeré údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a
  c) uzavřením smlouvy na nákup zboží neporušuje žádné právní předpisy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy na nákup zboží (dále jen „smlouva“), které je kupující povinen uskutečnit při objednávání zboží, jsou následující
  a) výběr zboží,
  b) vložení zboží do nákupního košíku,
  c) volba způsobu dopravy a platby,
  d) uvedení předepsaných identifikačních a dodacích údajů,
  e) odeslání objednávky.
 2. Kupující je povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn změnit údaje uvedené v objednávce.
 3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím prostředků elektronické komunikace kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Uzavřením smlouvy vzniká kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu a související náklady dle jím zvoleného způsobu úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů.
 4. Prodávající potvrdí doručení objednávky kupujícímu zasláním potvrzení na email kupujícího uvedený v odeslané objednávce, ve kterém je uveden základní obsah uzavřené smlouvy a tyto obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu.
 5. Obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu, tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 7. Smlouva je archivována v elektronické podobě v informačních systémech prodávajícího a je přístupná pouze prodávajícímu.

III. Doprava a dodání zboží

 1. Místem dodání zboží je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávce. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.
 2. Kupující je povinen v objednávce zvolit jeden z prodávajícím nabízených způsobů dodání zboží. Kupující bere na vědomí, že v závislosti na jím vybrané zboží nebo způsob platby mohou být prodávajícím v průběhu objednávání nabídnuty pouze některé způsoby dodání zboží.
 3. Veškeré případné náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu jsou uvedeny u způsobu dodání zboží, který kupující v objednávce zvolil.
 4. Dodání zboží je prostřednictvím České pošty  
 5. Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, bude zboží v návaznosti na kupujícím zvolený způsob dodání a platby připraveno k předání přepravci bez zbytečného odkladu, obvykle do 5 pracovních dnů ode dne řádné úhrady celé kupní ceny a souvisejících nákladů, anebo ode dne uzavření smlou na dobírku.
 6. V případě dodání zboží prostřednictvím firemního závozu vozidly prodávajícího bude termín dodání zboží kupujícímu upřesněn.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení lhůty pro předání zboží přepravci ve výjimečných případech z důvodu mimořádných okolností mimo dosah prodávajícího.
 8. Prodávající informuje kupujícího o připravenosti jeho zboží k předání přepravci za účelem jeho doručení kupujícímu.
 9. Cena dopravy na Slovensko u běžných zásilek 250kč. Na Slovensko zasíláme pouze při platbě předem.

IV. Kupní cena, související náklady a způsob jejich úhrady

 1. Kupní cena za zboží je uvedena u jednotlivého zboží. Smlouva je uzavřena s kupní cenou ve výši uvedené v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Uplatní-li kupující slevový kód (kupón), je kupní cena za zboží před odesláním objednávky automaticky přepočítána o uplatněnou slevu.
 2. Kupující je povinen v objednávce zvolit jeden z prodávajícím nabízených způsobů úhrady kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že v závislosti na jím vybrané zboží nebo způsob dodání zboží mohou být prodávajícím v průběhu objednávání nabídnuty pouze některé způsoby úhrady kupní ceny.
 3. Veškeré případné náklady spojené s úhradou kupní ceny jsou uvedeny u způsobu úhrady kupní ceny, který kupující v objednávce zvolil.
 4. Přehled způsobů úhrady kupní ceny, včetně případných nákladů spojených s úhradou kupní ceny, je uveden na stránce pokladny.
 5. Současně s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit související náklady, zejména náklady na kupujícím zvolený způsob dodání zboží a náklady na kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny (dále jen „související náklady“).
 6. Nedojde-li k úhradě kupní ceny a souvisejících nákladů ve lhůtě určené pro kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů, prodávající objednávku kupujícího zruší.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Je-li kupující spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ode dne jejího uzavření až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží, a to bez udání důvodu. Je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit ode dne uzavření smlouvy až do uplynutí 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo jeho části, a to bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, bylo-li odstoupení odesláno prodávajícímu poslední den lhůty.
 3. Kupující uplatní své právo odstoupit od smlouvy
  a) zasláním na emailovou obchod@tacticool.cz,
  b) zasláním na kontaktní adresu prodávajícího TACTICOOL Jaroslav Macošek., se sídlem: Tyršova 47 Nový Jáchymov 26703
 4. Kupující může pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je k dispozici níže.
 5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu prodávající zaplacenou kupní cenu za zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než bude prodávajícímu vráceno zboží prodávajícímu.
 6. Společně s kupní cenou vrátí prodávající kupujícímu i související náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu prodávajícím nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to
  a) zasláním na adresu prodávajícího TACTICOOL Jaroslav Macošek, se sídlem: Tyršova 47 Nový Jáchymov 26703 ,
  b) předáním osobně na kterékoli prodejně prodávajícího.
 8. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vráceno prostřednictvím držitele poštovní licence.
 9. Zaplacená kupní cena a související náklady budou kupujícímu vráceny následujícím způsobem
  a) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady prostřednictvím internetových platebních nástrojů (platební kartou online, rychlým převodem nebo bankovním převodem), budou mu kupní cena a související náklady vráceny vždy stejným způsobem, a to na účet, z nějž byly uhrazeny,
  b) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady platební kartou na prodejně prodávajícího, budou kupní cena a související náklady vráceny na účet kupujícího, z nějž byly uhrazeny, ledaže kupující v odstoupení od smlouvy uvede jinak,
  c) pokud kupující uhradil kupní cenu a související náklady na dobírku nebo v hotovosti na prodejně, budou kupní cena a související náklady vráceny způsobem, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy,
 10. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží, pokud možno ve stavu, v jakém jej převzal, úplné a s kompletní dokumentací, čisté a nepoškozené a bez známek opotřebování a pokud možno v originálním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží nekompletní anebo bude znečištěno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno nebo jinak znehodnoceno, vzniká kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení snížení hodnoty zboží oproti kupujícím zaplacené kupní ceně, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
 11. Kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případech uvedených v právních předpisech (zejména zboží upravené podle požadavků kupujícího, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží dodané v uzavřeném obalu, které bylo vyňato a z hygienických důvodů jej nelze vrátit).
 12. Odstoupení od smlouvy z jiného důvodu tím není dotčeno.

VI. Reklamace zboží a mimosoudní řešení sporů

 1. Reklamace zakoupeného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho právo vyplývající z uzavřené smlouvy. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím v takové věci spor, který se nepodaří urovnat, má kupující, je-li spotřebitelem, právo podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u České obchodní inspekce (www.coi.cz) anebo jiného příslušného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam je zveřejněn na stránkách www.mpo.cz. Kupující může využít pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je přístupná na stránkách http://ec.europa.eu/odr.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, a to za účelem, v rozsahu a způsobem popsaným v Zásadách zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.tacticool.cz, které jsou dostupné na  http://tacticool.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/  

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, který je jejich nedílnou součástí. Prodávající neumožňuje změnu těchto obchodních podmínek odpovědí s dodatkem nebo odchylkou.
 2. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k pravidelným aktualizacím zboží prodávající nezaručuje dostupnost zboží v době odeslání objednávky kupujícím. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na náhradním zboží nebo náhradním termínu dodání, je prodávající oprávněn objednávku kupujícího zrušit.
 3. Kupující bere na vědomí, že použité obrázky u jednotlivého zboží mohou být ilustrační.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část v následujících případech: (i) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo (ii) zboží je opatřeno zjevnou slovní nebo číselnou chybou, zejména pokud jde o jeho kupní cenu nebo množství (cena za jednotku neodpovídá ceně, za kterou je zboží obvykle nabízeno).
 5. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku kupujícího nebo její část rovněž v případě, že kupující neposkytne prodávajícímu řádnou součinnost za účelem jejího splnění.
 6. Ruší-li prodávající objednávku kupujícího, vždy o tom kupujícího vyrozumí.
 7. Objednávky odeslané přede dnem nabytí účinnosti těchto obchodních podmínek se řídí dosavadními obchodními podmínkami.
 8. Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím jsou věcně a místně příslušné soudy v České republice. Je-li kupujícím spotřebitel, může se rovněž obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci.
 9. Zrušují se obchodní podmínky účinné přede dnem nabytí účinnosti těchto obchodních podmínek.
Přejít nahoru